Εργατικό Δίκαιο

Η πολύχρονη εμπειρία μας στον χειρισμό υποθέσεων εργατικού δικαίου και γενικότερα εργασιακών σχέσεων, συνδυάζεται με τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς (οικονομική κρίση, ανεργία κ.α.) για να δώσει τον ενδεδειγμένο τρόπο επίλυσης της υπόθεσης στον πελάτη, είτε πρόκειται για εταιρεία, είτε για τον εργαζόμενο. Το γραφείο μας παρέχει τακτικά συμβουλές σε σημαντικές εταιρείες κυρίως σε θέματα ανασυγκρότησης και αναδιάρθρωσης του εργατικού τους δυναμικού, αλλά και σε ιδιώτες σε θέματα εργασιακών διαφορών. Η ΤR Lawfirm διαθέτει εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:

 • Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, συμβάσεις έργου και συμβάσεις εντολής
 • Σύνταξη κανονισμών εργασίας
 • Παροχή συμβουλών σε συγχωνεύσεις, εξαγορές και μεταβίβαση επιχειρήσεων
 • Άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από εργαζομένους
 • Δανεισμός εργαζομένων
 • Καταγγελία συμβάσεων και καταβολή αποζημιώσεων
 • Ομαδικές απολύσεις
 • Αποζημίωση διοικητικών στελεχών
 • Απαιτήσεις εργαζομένων
 • Διαπραγματεύσεις με σωματεία εργαζομένων
 • Κλάδος ασφάλισης

Εμπειρία:

Οι δικηγόροι μας διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία στην δικαστική επίλυση εργατικών διαφορών με εξαιρετικά αποτελέσματα. Μερικά από τα θέματα που πρόσφατα μας απασχόλησαν είναι:

 • Η παρακολούθηση και ο χειρισμός όλων εν γένει των εργατικών θεμάτων για λογαριασμό πολυεθνικών ή εγχώριων εταιριών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, αλλοδαπή πολυεθνική εταιρία λογισμικού, η πρώτη σε μέγεθος ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης απορριμμάτων, η μεγαλύτερη σε όγκο πωλήσεων εταιρία κατασκευής ιστοσελίδων και πρόσφατα μία από τις κορυφαίες εταιρείες παρασκευής σκυλοτροφών.  
 • Η υποστήριξη θυγατρικής εταιρίας αλλοδαπού ομίλου αναφορικά με την εφαρμογή των γενικών αρχών περί εταιρικής διακυβέρνησης και ηθικής των συναλλαγών στις εταιρίες και γενικότερα, αναφορικά με κώδικες δεοντολογίας προς τους εργαζομένους.  
 • Τη δικαστική επίλυση εργατικής διαφοράς μεταξύ Ανώνυμης Εταιρείας κατασκευής υλικών και εξαρτημάτων στον κατασκευαστικό κλάδο και στελέχους της στο τμήμα λογιστηρίου, το οποίο εκπροσωπούσε η εταιρία μας, με καταβολή στον πελάτη μας υψηλότατης αποζημίωσης για τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης.  
 • Η δικαστική εκπροσώπηση 53 μουσικών – δημοσίων υπαλλήλων στην προσφυγή τους για τη διεκδίκηση της επαναπρόσληψής τους σε οργανικές θέσεις του Δημοσίου, που άπτονται του αντικειμένου τους.  
 • Η αγωγή δημοσιογράφων κατά εκδοτικής εταιρείας γνωστής εφημερίδας για την καταβολή των δεδουλευμένων τους με την παράλληλη αναγνώριση της διαδοχής των νομικών προσώπων.