Διανοητική Ιδιοκτησία

Η Εταιρεία μας διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Πιο συγκεκριμένα έχουμε δραστηριοποιηθεί στις κατηγορίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων, ονομάτων χώρου (domain names), πνευματικών δικαιωμάτων, βιομηχανικών σχεδίων, προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία παρέχει νομική υποστήριξη για την αναγνώριση, την καταχώρηση και την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων λογισμικού και συγγενικών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα για την απόκτηση ή της παραχώρηση τέτοιων δικαιωμάτων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Παρέχουμε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χορήγηση αδειών και ανάπτυξη των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας, τις συμφωνίες δικαιοχρησίας, τους ελέγχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και έργα τα οποία αφορούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές και κοινοπρακτικές συμφωνίες.

  • Εμπορικά Σήματα
  • Πνευματική Ιδιοκτησία
  • Βιομηχανικά Σχέδια
  • Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
  • Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας
  • Ζητήματα Διαδικτύου
  • Διαφημίσεις- Αθέμιτος Ανταγωνισμός
  • Σχέδια
  • Δικαστική επίλυση διαφορών διανοητικής ιδιοκτησίας