Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στο σύγχρονο, απαιτητικό περιβάλλον όπου λειτουργούν, οι επιχειρήσεις χρειάζονται καθημερινά τη συμβουλευτική υποστήριξη ειδικών σε πλήθος θεμάτων πέραν των αμιγώς νομικών: λογιστικά-φορολογικά-διοικητικά-οικονομικά-χρηματοοικονομικά. Για τις μεν μικρές – μεσαίες επιχειρήσεις είναι, συνήθως, απαγορευτικά τα κόστη ώστε να διατηρούν in-house ειδικούς για την παροχή τέτοιων συμβουλευτικών υπηρεσιών, για τις δε μεγαλύτερες συχνά απαιτείται η συνδρομή και εξωτερικών συνεργατών, περισσότερο εξειδικευμένων σε κάποια ειδικά θέματα.

Η Εταιρεία μας δίνει την απάντηση σε αυτές τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων. Διατηρούμε συνεργασίες με επιλεγμένους συμβούλους από όλο το φάσμα των ειδικοτήτων που χρειάζονται σήμερα για την υποστήριξη της επιχειρηματικής λειτουργίας κάθε εταιρείας, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης.

Μέσω της Εταιρείας μας, ο επιχειρηματίας μπορεί σε σύντομο χρόνο, με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και ελεγχόμενο κόστος να βρει τις απαντήσεις και την υποστήριξη για όλα τα θέματα που τον απασχολούν. Οι υπηρεσίες παρέχονται κατά περίπτωση (ad-hoc), χωρίς πάγιες χρεώσεις και τιμολογούνται από εμάς.

Οι ειδικοί μας προσφέρουν την υποστήριξή τους για όλες τις ανάγκες μιας επιχείρησης:

  •     Φορολογικά/λογιστικά θέματα,
  •     Συμβουλευτικές υπηρεσίες για οικονομικά θέματα,
  •     Παροχή συμβουλών για χρηματοοικονομικά θέματα και διαπραγμάτευση με πιστωτές,
  •     Παροχή συμβουλών επί θεμάτων διοίκησης/αναδιοργάνωσης/μεγιστοποίησης λειτουργικής αποτελεσματικότητας της επιχείρησης.

Από την αντιμετώπιση ενός φορολογικού ελέγχου, ως την αναδιάρθρωση των δανείων και τη λήψη χρηματοδότησης, από την κατάρτιση ενός business plan για ένταξη σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, μέχρι την υλοποίηση προγράμματος αναδιάρθρωσης επιχειρηματικής λειτουργίας, κάθε επιχειρηματίας μπορεί, μέσω της Εταιρείας μας, να αναθέσει τις υποθέσεις του στους ίδιους ειδικούς που αξιοποιούν οι μεγάλες επιχειρήσεις, χωρίς να επιβαρύνεται με δυσβάστακτο κόστος.