Λογιστικές Υπηρεσίες

Στοχεύοντας στην άρτια τήρηση παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες για τη θωράκιση της επιχείρησης από φορολογικές παραβάσεις.

Αναλυτικότερα παρέχουμε:

  • Λογιστήριο είτε στην έδρα της επιχείρησης είτε εξ αποστάσεως
  • Οργάνωση και επίβλεψη του λογιστηρίου σας και στελέχωση του
  • Λογιστικές καταστάσεις πλήρως εναρμονισμένες με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
  • Μισθοδοσία επιχειρήσεων
  • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)
  • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
  • Διεκπεραίωση εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια)