Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο νομικός σε περιπτώσεις επιβολής πρόσθετων φόρων, Φ.Π.Α. και προστίμων στην περίπτωση κατά την οποία θα κριθούν ως πλάστά και εικονικά τιμολόγια εμπόρου, αλλά και παρά τη … δυσπιστία με την οποία αντιμετωπίζονται αυτές οι περιπτώσεις από το φορολογικό νομοθέτη και τους αρμόδιους ελεγκτές των εκάστοτε Δ.Ο.Υ., πετύχαμε για λογαριασμό πελάτη μας – επιτηδευματία, την αναστολή είσπραξης συνολικού ποσού (προστίμων, προσαυξήσεων, αποκρυβέντος φόρου εισοδήματος, κ.λπ.) συνολικού ποσού 85.000,00 €.